سلام

سوگل هستم

یک نویسنده عاشق،داستان های کوتاه مینویسم،یکساله شاگرد نویسنده مطرح کشوری خانم پری نرگسی هستم